رئیس جمهوری اوکراین به دنبال تمدید حکومت نظامی به مدت یک ماه است.