وقوع زلزله به نسبت شدیدی در استان مالاتیا‌ی ترکیه بخش وسیعی از مناطق شرقی این کشور را لرزاند.