در درگیری جوانان فلسطینی که پنجشنبه شب با اشغالگران صهیونیست رخ داد، ۴۶ فلسطینی زخمی شدند.