شماری از نیروهای ارتش ترکیه و عناصر مسلح هوادار آن بر اثر انفجار بمب در شمال سوریه زخمی شدند.