دانشمندان می گویند که زبان خوک ها را با استفاده از الگوریتم های مشخص کشف کرده اند و میتوان فهمید چه احساسی دارند.