دفتر ریاست جمهوری عراق اعلام کرد که برهم صالح رییس جمهوری واکسن کرونا دریافت کرد.