گفتنی است که ساعت هماهنگ جهانی(UTC)، معیار اصلی زمان است که جهان بر اساس آن ساعت و زمان را تنظیم می‌کند و تاکنون با یک ثانیه کبیسه ۲۷ بار به‌روز شده است.