در سالیان اخیر و در برهه های مختلف، بحث تشکیل اتحاد برخی کشورهای منطقه علیه ایران در قالب ناتوی عربی مطرح بوده است. به ویژه با عیان شدن روابط میان رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی و همچنین کاهش حضور آمریکا در منطقه این موضوع در سالیان گذشته همواره مطرح بوده است.