کتائب القسام امروز از موشک عیاش ۲۵۰ رونمایی کرد که برای نخستین بار از آن برای هدف گرفتن فرودگاه رامون در جنوبی‌ترین نقطه فلسطین اشغالی استفاده کرد.