ضمیر کابولوف نماینده رییس جمهوری روسیه در امور افغانستان، مذاکرات اسلو برای حل مسائل افغانستان را بعید دانست.