به گفته منابع آگاه، گاز صادراتی و معامله شده روسیه به چین می‌تواند از میدان کیرینسکیو است که باید در سال ۲۰۲۳ یا ۲۰۲۴ راه اندازی شود، تأمین می‌شود.