روسیه ۳۸۴ قانونگذار ژاپنی را به دلیل حمایت از اوکراین و اعمال تحریم علیه مسکو، در اقدامی متقابل تحریم کرد.