وزارت خارجه روسیه ۲۰۰ شهروند کانادایی را تحریم کرد و نام آن ها را در فهرست سیاه قرار داد.