مجمع عمومی سازمان ملل از روسیه خواست تا غرامت جنگی به اوکراین بپردازد.