معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت، از آنجا که خروج آمریکا از معاهده آسمان باز قطعی شده است، مسکو نیز در تصمیم به خروج از آن تجدیدنظر نخواهد کرد.