خبرگزاری دولتی تاس روسیه از آماده شدن مناطق مختلف این کشور برای مقابله با موج جدید همه گیری کرونا در این کشور گفت.