واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد روز جمعه گفت: خرابکاری در خط لوله گاز نورداستریم یک و ۲ بی تردید به نفع آمریکا است.