وزارت خارجه روسیه، سازمان ملل را به جانبداری از اوکراین و عدم پایبندی به اصل بی طرفی در این درگیری متهم کرد.