با استناد به داده‌های شبکه مشاوره FinExpertiza گزارش داد که بیش از ۳.۱۲ میلیون نفر در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ برای کار وارد روسیه شده‌اند.