مسائلی مانند جاسوسی، نفوذ و حضور در حیاط خلوت نهادهای حاکمیتی و… بخشی از شایعات روزهای گذشته درباره کاترین شکدم هستند. برخی رسانه‌ها مدعی شدند او نفوذی در مجموعه‌های حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران داشته است.