«کین گانگ» با اشاره به اینکه روابط کشورش با آمریکا از زمان ترامپ تاکنون بهبود نیافته است، ابراز امیدواری کرد که اعلام تعهدات بایدن به اقدام تبدیل شود.