روسیه یک جت جنگنده را برای رهگیری هواپیمای جاسوسی انگلیس به پرواز درآورد.