یکی از فرماندهان کلیدی شبه نظامیان پاکستانی در شرق افغانستان کشته شد.