بوکوحرام یکی از گروه های مسلح و افراط گرای اسلامی است که تلاش می کند مناطق بیشتری را در نیجریه، در سیطره خود بگیرد و قرائت سختگیرانه خود از قوانین اسلامی را اجرا کند.