– یکی از رهبران اخوان المسلمین گفت: «اتفاقات پی در پی در تونس ثابت کرد که قیس سعید تنها یک ابزار است و ارتش است که درپس کودتای ژوئیه/تیر ۲۰۲۱ قرار دارد».