وزیر خارجه ترکیه از رشد ۷۱ درصدی روابط تجاری ایران و ترکیه در سال جاری خبر داد و گفت: این رقم اگر چه امیدوار کننده است اما از اهدافی که مشخص کردیم خیلی دور هستیم که باید در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشیم.