محاکمه دستیار سابق پاپ فرانسیس، کاردینال آنجلو بچیو ۷۳ ساله در ارتباط با فساد مالی و برداشت از مبالغ خیریه و سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون پوندی زیانده در لندن امروز سه شنبه آغاز شد.