وزیر راه و شهرسازی کشورمان به منظور ترسیم نقشه راه ارتقای همکاری‌های اقتصادی تهران و دمشق و گفتگو با رئیس‌جمهور و مقامات ارشد سوریه وارد این کشور شد.