دادگاهی در فرانسه شکایت خانواده‌هایی که خواستار غرامت برده‌داری بودند را رد کرد.