سارقان مسلح با یورش به محوطه یک دانشگاه خصوصی در شمال نیجریه یک تن را کشته و شماری از دانشجویان را ربودند.