وزیران خارجه چین و روسیه در نشستی دوشنبه در کشور چین یکدیگر را از وضعیت روابط خود با آمریکا مطلع کردند.