بازوی اجرایی اتحادیه اروپا در حال محک زدن اوضاع است تا دریابد آیا شرکای تجاری این بلوک شامل آمریکا می‌توانند عرضه گاز طبیعی به این منطقه را در بحبوحه عرضه محدود روسیه و رشد تنش‌های ژئوپلیتیکی افزایش دهند.