در جوامع بسته و متمرکز از بالا به پایین، سلامت رهبران همیشه مهمتر از دموکراسی های لیبرال بوده است، جایی که رهبران بیمار همیشه می توانند استعفا دهند یا با حکم رای دهندگان به سرعت جایگزین شوند.