راز محبوبیت قاسم سلیمانی در سرباز بودن و سرباز ماندن اوست. او بعد از دفاع مقدس، بین سیاستمدار بودن و سرباز بودن، آن چیزی را انتخاب کرد که بدان تعلق داشت و هیچ گاه از مرزهای سربازی عبور نکرد.