رئیس موقت مجلس قانونگذاری فلسطین با تاکید بر این‌که اعلامیه بالفور سرآغاز توطئه بین المللی علیه کشور و سرزمین ما است خواستار عذرخواهی انگلیس از فلسطینی‌ها شد.