“هنگامی که روسیه اواخر سال گذشته میلادی بسیج نیروهای خود در نزدیکی مرز اوکراین را آغاز کرد، رئیس سازمان سیا آماده بود.”