منابع خبری از سفر رئیس جمهوری مصر به قطر برای نخستین بار پس از پایان بحران در روابط میان دو کشور خبر دادند.