رئیس جمهور افغانستان پس از انفجارهای خونین در کابل، سه شنبه را عزای عمومی اعلام کرد.