منابع خبری چهارشنبه شب گزارش دادند، شورای نظامی حاکم در بورکینافاسو، «ابراهیم ترائوره» را به عنوان رئیس جدید این کشور تعیین کرده است.