منابع خبری یکشنبه(امروز) از سفر «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی به امارات خبر دادند.