وزارت کشور آلمان در پی طرح اتهام رسانه ها در باره تماس احتمالی رئیس آژانس امنیت سایبری این کشور با محافل امنیتی روسیه از طریق شرکت مشاوره اش، ضمن برکناری این مقام، تحقیقات در باره او را آغاز کرد.