رئیس کمیسیون اروپا با هشدارنسبت به احتمال قطع کامل گاز روسیه گفت که این اتحادیه باید برنامه‌های اضطراری جهت مقابله با این مشکل اتخاذ کند.