رئیس جمهور چین در جریان یک نشست پارلمانی عنوان کرد ارتش این کشور باید برای مقابله با وضعیت امنیتی “ناپایدار” مقابل کشورهای دیگر، “آمادگی داشته باشد”.