براساس برآوردهای رسمی، الکساندر ون در بلن رئیس جمهور اتریش توانست اکثریت قاطع آرا را در انتخابات روز یکشنبه به دست آورد تا برای ۶ سال دیگر در کاخ ریاست جمهوری بر مسند قدرت باقی بماند.