سفیر جدید ایران در عراق ، استوار نامه خود را تقدیم رییس جمهور عراق کرد .