آمریکا، ژاپن و کره جنوبی پس از دیدار سه جانبه درباره کره شمالی، بیانیه مشترکی را صادر کردند.