ولیعهد عربستان با رهبر جریان حکمت ملی عراق در شهر جده دیدار کرد.