فرماندۀ تروریست‌های آمریکایی در خاورمیانه با رئیس کمیته آشتی ملی افغانستان دیدار و رایزنی کرد.