حزب «اللقوات اللبنانیه»(نیروهای لبنانی) فاش کرد که ولید بخاری سفیر عربستان سعودی در بیروت پیش از ترک لبنان با سمیر جعجع رئیس این حزب دیدار کرده است.