جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا می گوید قرار است هفته آینده با شی جینپینگ همتای چینی خود در اجلاس سران گروه ۲۰ در جزیره بالی دیداری رو در رو خواهد داشت.